Temel Amacımız Nedir ?

Anadolu’da  yönetim danışmanlığı yapan kişi ve kuruluşlar arasında

 1. Güç birliği oluşturup mesleki etkinliği arttırmak
 2. Mesleki tanım, ilke ve standartları saptamak, yerleştirmek, geliştirmek ve gözetmek,
 3. Üyelerinin mesleki konu, çıkar ve sorunlarını üçüncü şahıslar ve yasalar karşısında temsil etmek ve savunmak
 4. Bilgi alışverişi ve mesleki koordinasyonu sağlamak
 5. Yönetim danışmanlığı hizmeti alabilecek potansiyel danışanlar için  sabit bir           referans ve güvence noktası oluşturmak;
 6. Üyeler adına iş potansiyelini geliştirmek;
 7. Tek bir üyenin iş kapasitesine sığamayacak boyutta projelere  birden  çok üyenin oluşturduğu ortak kapasite ile girilebilmesini sağlamak;
 8. Yönetim danışmanlığı mesleğine yeni katılımları özendirmek;
 9. Toplam kalite yönetim anlayışının tüm kuruluşlarda yönetim politika ve anlayışı olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak;

amacıyla, 2016  yılında kurulmuştur.

 

Meslek Hakkında Bilgi ;

Yönetim Danışmanlığı, farklı meslek gruplarından kişilerin belli kriterleri sağladıktan sonra edindikleri gelişmiş meslek adıdır.

Yönetim Danışmanları yetkinlik seviyesi  lisans, lisansüstü, doktora dereceleri, yabancı dil kabiliyetleri, mesleki ve danışman olarak çalışma  deneyim süresi, danışanların referansları, tamamladığı projeler, özellikle aldığı yönetim danışmanlığı eğitimleri, etik eğitim, kişisel gelişim ve uzmanlık eğitimleri, mesleki sertifikalar, katıldığı mesleki seminer ve kongreler bilgileri toplamına göre derecelendirilmektedir.

Yönetim Danışmanı Mesleği, Ulusal Meslek Standardı’nın 22.02.2022 tarih ve 31758(Mükerrer) sayılı  Resmi Gazetede yayınlandığı gibi  şu şekilde tanımlanmaktadır;

Yönetim Danışmanı (Seviye 6), iş stratejisi, örgütsel yapı ve iş yapma yöntemleri alanlarında; hizmet vereceği alanı belirleyerek danışmanlık hizmetinin tanıtım ve pazarlamasını yapma, danışan ile ilişki kurma ve geliştirme, hizmet teklifi hazırlama, danışanın amaç ve hedeflerinin  gerçekleştirilmesine  destek vermek üzere yönetim ve iş süreçleriyle ilgili sorunlara çözüm getiren yönetim danışmanlığı projelerini hazırlama, hazırladığı projelerin danışan nezdinde uygulanması için gerekli planlama ve çalışmaları yapma ve danışandan gelen geri bildirimleri değerlendirme bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip kişidir

 

Nasıl ortaya çıkmıştır;

Dünyanın ilk modern danışmanlık şirketleri, 19. yüzyılın sonlarında kurulmuştur. Yüzyılın  başından itibaren, çoğunlukla mühendislik ve finans üzerine odaklanan yönetim danışmanlığı,  1930’lu yıllara kadar, birkaç kurucu ortak ve küçük bir ekiple sınırlı kalmakla birlikte zaman içinde  iş dünyasındaki alanını gittikçe genişletmiştir. Bilimsel yönetimin anlam kazanması,  operasyonların ve organizasyon teorisinin büyümesinin bir sonucu olarak meslek gelişmeye devam etmiştir. 20.  yüzyılda  liberalleşme eğilimi ve küresel rekabet ortamı büyüme ve kalkınmaya ivme kazandırırken aynı zamanda yönetim danışmanlığı alanının da gelişmesinde öncü rol oynamıştır. Ülkemizde de ekonomik  büyüme ve kalkınma sürecinde erken dönemlerden itibaren gelişmiş ülkelerin izlediği politikalar örnek alınmış ve benzer yapılanmalara gidilmesi sayesinde, işletmelerin organizasyon yapıları geliştirilmiş, verimliliklerinde artış sağlanmış, ülkemizde yönetim danışmanlığı hizmetleri de bu sayede tanınır olmuştur.

Ülkemizde emekleme dönemindeki özel teşebbüs olan Yönetim Danışmanlığı yüksek donanımlı hizmet kapasitesi ile potansiyelini ortaya çıkarmalıdır. Dünyada  ise 1930’lu yıllarda, bebeklik dönemini yaşayan yönetim danışmanlığı şirketleri, 1960’lı yıllarda yeterli taleple karşılaşmış ve yaptıkları çalışmalarla yönetim biliminin gelişimine de katkıda bulunmuşlardır. 1970-2000 yılları, Amerikan yönetim danışmanlığı şirketlerinin Avrupa’da yaygınlaştığı, küresel güce ulaşıp pazar paylarını 200-250 kat büyüttükleri bir evre olmuştur.

Mesleğin Geleceği nasıl görülmektedir?

Global krizlerin gittikçe artan etkisi ile ülkemiz Yönetim Danışmanlığı hizmetlerine her zamankinden daha çok  ihtiyaç duymaktadır. Zor koşullar altında da olsa tutunmuş mevcut yönetim danışmanları, iyi eğitimli gençlerimizin yönetim danışmanlığı sektörünü kariyer hedefi olarak seçme istekleri artacak, genç emekli uzman ve yöneticilerimizin dönüştürülebilir potansiyelleri ülkemizin yönetim danışmanlığı ihracatı gerçekleştirme potansiyelini oluşturacaktır. Bu potansiyel, yüksek saat ücretleri olan Avrupalı ve Amerikalı  yönetim danışmanlarının yerini alma, kalifikasyonlardan dolayı tercih edilir olma gibi fırsatlarla değerlendirilecek, bu imkanlar ulusal bir politika haline getirilecektir. Küresel yönetim danışmanlığı şirketlerinin operasyonlarını ülkemize kaydırmakta olduğu ve/veya Avrupa operasyonlarında ülkemizin yönetim danışmanı kaynaklarını kullanıyor olması gerçeği  potansiyelimizin kanıtıdır. Devletimizin ülkemizin yönetim danışmanlığı kapasitesini kendi  pazarında ve dış pazarlarda uluslararası bir güce dönüşmüş rakipleriyle boy ölçüşecek güce getirmesi  hizmet ihracının önünü açacaktır.

Türkiye’de sektörde 6500’ü şirket, 2200’ü serbest çalışan olmak üzere 8700 girişim mevcut ve 30.000’e yakın istihdam yaratılmış durumdadır.

Ekonomi Bakanlığının (eski adı)  2015/8 ve 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet konulu destekleri ile Kalkınma Bakanlığının yönetim danışmanlığı mesleğini ülke kalkınmasında yüksek katma değerli sektörlerden biri olarak görüp 11. Kalkınma Planına hazırlıkları çerçevesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını uygun görmüş olması sektörün hem arz hem de talep tarafındaki oyuncularını ziyadesiyle memnun etmiştir.

Neden Zorunlu olarak Gerekli bir meslektir?

Firmalar aşağıda sıralanan sebeplerle her zamankinden daha çok  yönetim danışmanlığı ihtiyacı duymaktadır. Yönetim danışmanlığı özel sektör için yüksek getiri oranına sahip bir yatırım aracı, ülke kalkınmasına yüksek katma değer sağlayan bir sektördür.

 • Küresel finansal kriz, gelir dağılımını ciddi oranda olumsuz etkilerken, serbest piyasa ekonomilerinin etkin işleyişine yönelik inancı da zedelemiştir.
 • Doğal kaynakların tükenmektedir,
 • İklim değişikliği tarım , enerji ve işgücünde tüm dinamikleri değiştirmiştir,
 • Salgın hastalıklar artmıştır,
 • Siyasal boyutta istikrar ve güven veren vaatleri yerine getirmek çok zor hale gelmiştir, •Savaşlar küresel boyutta yaptırımları getirmekte ve kaynak kıtlığını artırmaktadır,
 • Enerji kaynakları, doğal kaynaklar, tarım ve endüstriyel sektörler tedarik zinciri krizine girmiş ve istihdam gücü azalmıştır.
 • Uluslararası göçün artan yoğunluğu ve jeopolitik gerginlikler yabancı karşıtlığını beslemiştir,
 • 2021-2022 enflasyon artışı global ortalama ekonomik enflasyondan çok daha büyüktür. Bu durum COVİD 19 pandemisiyle ve beklenmeyen mal talepleri ile başlayan 2021 küresel tedarik zinciri krizi ile bağdaştırılmaktadır.
 • Küresel ölçekte terör eylemleri ve savaşlar yanında savunma harcamaları da artmıştır.
 • 2021’ de çoğu ülkeler enflasyon seviyesinde büyük artış gösterse de, en çok artış Brezilya, Türkiye, ABD ev Yeni Zelanda’da gerçekleşmiştir.
 • TOBB kaynağına göre 2022’nin ilk 4 ayında, 2021’in ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı %45,7 kapanan kooperatif sayısı %94,7 artmıştır.

Yetkinlik Alanları Nelerdir ?

 • Stratejik Planlama
 • Kurumsal Yönetim Modelleri
 • Pazarlama Yönetim Sistemleri
 • İnsan Kaynakları Yönetim  Sistemleri
 • Finansal Yönetim Sistemleri
 • Operasyonel Yönetim  Sistemleri
 • Bilgi ve Teknoloji Yönetim Sistemleri
 • Çalışma ve uygulamalarda  yasal ve etik standartlara  uyum

 

 • Değişim Yönetimi
 • Danışanla ilişkilerin en üst seviyede yönetilmesi
 • Proje yönetimi becerileri
 • Etkin iletişim becerileri

 

 • Yasalara uyum, mesleği temsil ve kamu yararını koruma
 • Bilgi ve uzmanlık gelişimini önemsemek, öz disiplin ve  profesyonellik
 • Sorumluluk: kişisel ve ekip çalışanları adına
 • Temsil ve iletişimde uyum
 • Müşteriye karşı sorumluluklar:  iş geliştirme, yeterlik, danışanı  bilgilendirmek, adil ücret

düzenlemeleri, çatışma, gizlilik  ve nesnellik

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment